Новини
Петък, 17 Юли 2015 11:43

Промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Регистрация на фирмаНов законопроект, предложен от Министерство на финансите, предвижда изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В законопроекта е запланувана солидарна отговорност за кръг от лица, участвали в управлението на предприятието. Промяната в разпоредбата на чл. 19 от ДОПК има връзка с разширяването на отговорността за несъбраните задължения за задължителни осигурителни вноски и данъци. 

При укриване на факти и обстоятелства, които би следвало да бъдат обявени пред органите по приходите, и в резултат на това не могат да бъдат събрани задължения за задължителни осигурителни вноски и данъци, солидарна отговорност за задълженията за данъци и осигуровки заедно с предприятието ще носят:
•   управител; 
•   член на орган на управление;
•   прокурист; 
•   търговски представител; 
•   търговски пълномощник; 
•   упълномощено лице, осъществявало дейност по управление.

Ускорена  процедура за налагане на запор върху дял от търговско дружество

Очаква се запорът върху дял от търговско дружество да се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът ще бъде вписван по установения  ред и ще влезе в сила от вписването. Агенцията по вписванията ще уведомява дружеството за вписания запор. 

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...