Счетоводна информация

Често задавани въпроси за регистрация на фирма и счетоводно обслужване

Какви осигуровки дължа като собственик на ЕООД или ООД?

Като собственик на ООД или ЕООД Вие има право да избере как ще се осигурявате. По договор за управление (ДУК) или като Самоосигуряващо се лице.

По Договор за управление (ДУК) се дължат всички видове осигуровки без осигуровки за фонд ГВРС. Минималната сума върху която се определя размерът на осигурителните вноски при ДУК варират в зависимост от дейността на фирмата. Тя е в диапазона от 650.00 до 1500.00 лв. Максималния осгурителен праг е 2000.00 лв. Примерно в областта на търговията един управител може да се осигурява минимум върху 850.00 лв. Месечните осгурителни вноски за всички фондове ще бъдат в размер на 334.99лв.

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица:

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Тоест между 420.00лв. и 2000.00лв.Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд „Пенсии", фонд „Здравно осигуряване” и пожелание за фонд „Общо заболяване и майчинство” върху сумата от 420.00 лева.

Примерно сте избрали да се осигурявате за фонд „Пенсии", фонд „Здравно осигуряване” и фонд „Общо заболяване и майчинство” върху 420.00 лв., осигуровките които ще трябва да внасяте на месец са 123.06лв. Ако изберете да не внасяте осигуровки за фонд „Общо заболяване и майчинство”, месечната сума за осигуровки ще бъде 108.36лв.

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

За регистрация по ЗДДС трябва да сте достигнали праг, който е 50 хил. лв. и се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 поредни месеца. Не е необходимо те да са в рамките на календарната година.

Заявление за регистрация се подава до 14 дни след като сте получили сумата, с която минавате този праг. НАП преглежда заявлението в 7-дневен срок, след което ви дава или отказва разрешение за регистрация. Имате възможност да се регистрирате и доброволно, без да отговаряте на изискването за оборот 50 хил. лв., като процедурата и сроковете са същите.
Ако по една или друга причина не се регистрирате, но сте били длъжни да направите това, подлежите на глоби и служебна регистрация. Санкциите са две - едната е за това, че не сте се регистрирали в срок, а размерът й е от 500 до 5000 лв. Другата е по-солена и, грубо казано, размерът й е равен на невнесения, но дължим данък, но не по-малко от 500 лв.

Регистрацията по ДДС си има и своите предимства. Такова е възможността да се ползва данъчен кредит, т.е. да си приспаднете платения ДДС, ако контрагентът ви също е регистриран по ДДС. Данъчен кредит може да се ползва само ако закупените стоки и услуги са свързани с икономическата ви дейност. Не можете да си купите например състезателен мотор и да си го приспаднете като разход за магазина ви.

Как да избера счетоводна фирма? 

Изборът на счетоводна къща е важен за всяка фирма. Един от ключовите елементи за успеха на Вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да Ви осигури подходящи, навременни и ценово ефективни съвети относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство. Но също така е и важно дали счетоводителят Ви е способен да обясни сложните данъчни терминологии по ясен и разбираем за неспециалист начин. При избора на счетоводител, Вие на първо място се нуждаете от някой, който вече има известен опит в сферата на бизнеса Ви, и който е способен да Ви дава своевременни, полезни и ефективни съвети на справедлива и разумна цена. Също така, това трябва да е човек, който показва, че е загрижен за Вас и Вашия бизнес, на когото бихте се доверили за дълъг период от време. Потърсете предварителна информация. Направете си списък от 4 или 5 фирми. Проверете техните уеб-сайтове – доколко информативни са те? Дали предлагат услуги за малкия бизнес, като Вашия например? По какъв начин определят цените си? А ако по някаква причина не притежават уеб сайт – дали са в крак със заобикалящия ги свят? Дали главният счетоводител на счетоводната къща необходимото образование и опит за длъжността си? Каква е репутацията му? Отдаден ли е на работата си, и какъв е подходът му за справяне с проблемите?Това са все важни въпроси, на които е добре да потърсите отговора преди да изберете счетоводна къща.

Каква фирма да регистрирам - ЕТ или ЕООД?

Това кой е по-удачният вариант между ЕТ или ЕООД за конкретен случай зависи единствено от предмета на дейност на фирмата. Ако фирмата планира оборот повече от 4000лв. на месец, по-добре е да се облага като ЕООД, отколкото като ЕТ. Много от търговските дейности (фризьорски услуги, козметични услуги, дърводелски услуги, търговия на дребно, автомивки, авторемонтни услуги и др.), когато се извършват от ЕТ, а не от ЕООД плащат патентен данък, който в много случаи е доста висок, в сравнение с плоския данък – 10%, който се плаща върху печалбата на ЕООД.

ЕООД съгласно Търговския Закон е Дружество с ограничена отговорност, чийто собственик е само едно лице. За разлика от ЕТ собственикът отговаря имуществено само до размера на дяловата си вноска. Например, когато дружеството изпадне в несъстоятелност, ще покрива задълженията си само до размера на притежаваното имущество. При ЕТ собственикът отговаря изцяло с личното си имущество. Предимството за ЕТ е, че не ви е необходим капитал, а и фирмата се заличава много лесно, ако в един момент вече не Ви е необходима. При ЕООД минималния капитал за регистрация е 2.00лв., а заличаването на фирмата става с ликвидация траеща минимум 6 месеца.Освен капитала за ЕООД ще ви бъдат необходими и около 300лв. за всички такси по регистрацията. За ЕТ излизат около 100лв.

Доверието на бизнеса към ЕООД е по-голямо!

Да си регистрирам ли фирма с капитал 2.00 лева?
Последствията от регистрация на ЕООД или ООД с капитал от 2.00лв., са че след като фирмата Ви вече е регистрирана в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, в банковата си сметка ще имате само 2.00лв., които можете да похарчите от името на Вашата фирма и това е проблем, тъй като Вие нямате да имате необходимите средства във фирмата си, за да започнете дейност.

Капитала, с който трябва да регистрирате фирмата си трябва да бъде не по-малко от очакваните първоначални разходи преди да постъпят първите приходи. Първо ще имате разходи, като тези за откриване на банкова сметка, касов апарат, касова книга и консумативи, депозит и наем за офис или магазин, обурудване и други разходи свързани с бъдещата Ви дейност.

Например искате да отворите магазин. Ако за по-горе изброените разходи по откриването ще ви трябват около 1000 лв., към тази сума ще трябва да прибавите и сумата за първоначално зареждане на магазина. Тоест всички разходи на фирмата, преди очакваните приходи.
Ако имате средствата, необходими за покриване на първоначалните разходи, няма причина те да не бъдат вложени в капитала на дружеството.

Преди да пристъпите към регистрация на ЕООД или ООД помислете върху написаното! Ако имате сериозни намерения да правите бизнес, необходимият капитал не би трябвало да Ви спре.

Какви са таксите за откриване на фирма?

Държавните такси за откриване на фирма варират в зависимост от типа на дружеството. За ЕООД или ООД държавната такса е 160 лв. За ЕТ е 35 лв. Тези такси могат да бъдат намалени ако не носите документите лично в Търговския регистър, а ги изпратите с електронен подпис. Тогава таксата за ЕООД или ООД е 80 лв., а за ЕТ 15 лв. (от 01.01.2012 г.). Електронния подпис трябва да е адвокатски или на името на управителя на фирмата. В противен случай не можете да се възползвате от намалената такса. Самия електронен подпис струва около 20 лв., в зависимост от фирмата, от която си го закупите.

Необходимо е да заверите и някои от документите, които ще подавате при нотариус. Таксата за нотариус е около 18 лв. Трябва да си откриете и набирателна сметка в банка и да внесете капитала. Комисионните на банката са около 20 лв., в зависимост от банката. В общи линии общата сума по регистрацията на бъдещата Ви фирма възлиза приблизително на 200 лв. Това включва държавни, нотариални и банкови такси. Ако ползвате услугите на адвокат, неговия хонорар ще бъде прибавен допълнително към горната сумата.

Колко време отнема регистрирането на фирма?

Заявленията за вписване, заличаване и обявяване, както и актовете се разглеждат от длъжностно лице, по регистрацията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на ТРИ работни дни от постъпването им в Търговския регистър. При забавяне от страна на Търговския регистър, вписванята пак се извършват по реда на постъпването им. Например заявление, което е подадено преди десет дни ще се обработи преди заявление, подадено преди един ден. Регистрацията Ви няма да се случи по-бързо, дори и да искате да си платите за експресна поръчка. Няма такава услуга от страна на адвокат или Търговския регистър.

Регистрация на фирма на името на инвалид! Какви са облекченията?

Всички държавни, нотариални и банкови такси по регистрацията на фирмата Ви ще са същите като за останалите лица. Тук няма облекчения.

Бъдещите облекчения, които може да ползвате са при осигуровките и данъците, след като вече сте започнали дейност. Тъй като вече сте пенсионер по инвалидност, ако се регистрирате да се осигурявате като самоосигуряващо се лице, може да избирате дали да се осигурявате за фонд „Пенсии” и за фонд „Общо заболяване и майчинство”. Тоест ако изберете да не се осигурявате за по-горе изброенте фондове, ще ви остане само задължителния фонд „Здравно осигуряване”. Тогава здравните осигуровки, които ще плащате за един месец ще са 33.60 лв. Тези облекчения за осигуровки може да ползвате само ако сте собственик на ЕТ или Е(ООД) и ако изберете да се самоосигурявате. Облекчението от годишния данък за пенсионер по инвалидност е в размер на 7 920.00 лв. От него може да се възползвате само ако сте Едноличен търговеци и сте се регистрирали като самоосигуряващо се лице.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook