Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТРегистрация на фирма (ЕООД, ООД и ЕТ)

На регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията подлежи всеки търговец. Това е задължително условие за всяка нововъзникваща фирма съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър. Всеки процес на регистрация на фирми обаче е свързан с редица особености и подробности, които следва да бъдат взети под внимание още в самото начало. 

„Мега Баланс” ЕООД Ви предлага професионални услуги във връзка с регистрацията на Вашата фирма, независимо от това дали тя ще бъде ЕТ, ООД, ЕООД или друг вид. Ще получите също така консултация и информация за всички отделни детайли, свързани с необходимите документи за регистрацията, както и тяхното входиране. „Мега Баланс” ЕООД Ви предлага и първоначална консултация с юрист, консултация със счетоводител, изготвяне на пълномощно и заверката му при нотариус, откриване на набирателна сметка и изготвяне на печат.

Необходимото за регистрация на Вашата бъдеща фирма е:

 • Да изберете името на фирмата, за да се провери дали е свободно;

 • Да прецените коя ще бъде основната дейност;

 • Да помислите на кой адрес ще се регистрира;

 • Да се вземе решение за избор на управител/и;

 • Да се подготвят документите и да се внесе необходимия капитал;

 • Да се подадат документите в Агенцията по вписванията към Търговския регистър.

Предлагаме и няколко основни пакета за регистрация на Вашата фирма:

 

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТ

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕООД и ООД

 

Регистрация на фирми еоод и оодРегистрация на ЕООД и ООД

Пакета включва изготвяне и попълване на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон, заплащане на всички държавни такси,банкови комисионни и нотариални такси, подаване на документите за регистрация.

Преди да регистрирате Вашата фирма като ЕООД или ООД е нужно да знаете, че при ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) капиталът принадлежи само на едно лице и документа за учредяване е Учредителен устав, който се сключва в писмена форма. При ООД (Дружество с ограничена отговорност), капиталът принадлежи на две или повече лица, които управляват с общи средства и се сключва Дружествен договор, също задължително е в писмена форма.

За да регистрирате Вашата фирма трябва да изберете наименование и предмет на дейност, адрес на управление ( и евентуално седалище ). Нужни са данните на управителя/ите и да се определи и внесе капитала на дружеството. Минималният капитал за регистриране на ЕООД/ООД е 2 лева.

Цена на пакета: 498 лева.

Цената включва:

 • Консултация със счетоводител;

 • Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните изискуеми заявления;

 • Заверяване подписа на управителя и заплащане на съответните нотариални такси;

 • Откриване на набирателна сметка;

 • Държавни такси и комисионни на банката;

 • Входиране на комплекта документи в Агенция по вписванията;

 • Удостоверение за Актуално състояние.

Регистрация фирма ЕТРегистрация на ЕТ (Едноличен търговец)

Този пакет включва изготвяне и попълване на всички необходими документи за Търговския регистър, плащане на такси (държавни, комисионни на банка, такса нотариус и др.), получаване на удостоверение за актуално състояние и подаване на всички заявление за регистрация на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Регистрирането като едноличен търговец е подходящо за малки фирми, където дейността не е свързана с поемането на големи задължения и няма пряка връзка с големи инвестиции. Едноличният търговец може да извършва всякаква дейност, за която не съществуват ограничения със закон.

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец А1 и това се заявява лично от търговеца. По желание на търговеца, това може да се извърши и от упълномощено от него лице. В посоченото заявление, търговецът е задължен да посочи своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Цена на пакета: 198 лева

Цената включва:

 • Изготвяне на всички необходими документи за вписването на фирмата в Търговския регистър;
 • Попълване на въпросните заявления и документи;
 • Заплащане на всички държавни такси и съответно комисионни на банка;
 • Заверяване подписа на управителя при нотариус и заплащане на таксите;
 • Подаване на комплекта документи в Агенция по вписванията;
 • Получаване на удостоверение за актуално състояние.

Последни новини

Най-ново от блога

 • Регистрация на фирма - първи стъпки
  Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
  Продължава...
 • ДДС
  Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
  Продължава...

Следете ни във Facebook