Блог
Мега Баланс ЕООД

Мега Баланс ЕООД

Уеб сайт: http://www.megabalans.com
Събота, 04 Януари 2014 11:30

Счетоводни услуги

Регистрация на фирми и счетоводно обслужванеСчетоводно и данъчно обслужване


Мега Баланс ЕООД предлага бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси. Предлагаме Ви още - комплексно счетоводно и административно обслужване, абонаментно обслужване на фирми и физически лица, задължителни регистрации в различни държавни и общински институции.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Ние Ви предлагаме:

- изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с Вашите потребности и дейност;

- цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с Вашите изисквания;

- месечно записване на фактури по покупките;

- месечно записване на фактури по продажбите;

- месечно записване на банковите и касовите разплащания;

- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци;

- изготвяне на месечна платежна ведомост;

- изготвяне на индивидуални фишове, документи и обобщения при необходимост;

- месечно подаване на необходимата информация към НАП;

- изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;

- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;

- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация; - текущо изчисляване на дължими данъци;

- представляване пред данъчната администрация;

- представляване при данъчни проверки и ревизии;

- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;

- своевременно информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи Вашата дейност;

- изготвяне на отчети за нуждите на управлението;

- текущо информиране за промени в счетоводното законодателство;

Основни пакети при счетоводно обслужване, можете да разгледате ТУК

* Бр. документи - това са платежни нареждания и фактури.

Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги за средни фирми

Счетоводни услуги за големи фирми

Счетоводно обслужване за малки фирми

Счетоводни услуги за средни фирми

Счетоводно обслужване за големи фирми

 

Събота, 04 Януари 2014 11:17

Регистрация на фирма

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТРегистрация на фирма (ЕООД, ООД и ЕТ)

На регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията подлежи всеки търговец. Това е задължително условие за всяка нововъзникваща фирма съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър. Всеки процес на регистрация на фирми обаче е свързан с редица особености и подробности, които следва да бъдат взети под внимание още в самото начало. 

„Мега Баланс” ЕООД Ви предлага професионални услуги във връзка с регистрацията на Вашата фирма, независимо от това дали тя ще бъде ЕТ, ООД, ЕООД или друг вид. Ще получите също така консултация и информация за всички отделни детайли, свързани с необходимите документи за регистрацията, както и тяхното входиране. „Мега Баланс” ЕООД Ви предлага и първоначална консултация с юрист, консултация със счетоводител, изготвяне на пълномощно и заверката му при нотариус, откриване на набирателна сметка и изготвяне на печат.

Необходимото за регистрация на Вашата бъдеща фирма е:

 • Да изберете името на фирмата, за да се провери дали е свободно;

 • Да прецените коя ще бъде основната дейност;

 • Да помислите на кой адрес ще се регистрира;

 • Да се вземе решение за избор на управител/и;

 • Да се подготвят документите и да се внесе необходимия капитал;

 • Да се подадат документите в Агенцията по вписванията към Търговския регистър.

Предлагаме и няколко основни пакета за регистрация на Вашата фирма:

 

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТ

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕООД и ООД

 

Събота, 04 Януари 2014 11:15

Регистрация на фирми ЕООД и ООД

Регистрация на фирми еоод и оодРегистрация на ЕООД и ООД

Пакета включва изготвяне и попълване на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон, заплащане на всички държавни такси,банкови комисионни и нотариални такси, подаване на документите за регистрация.

Преди да регистрирате Вашата фирма като ЕООД или ООД е нужно да знаете, че при ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) капиталът принадлежи само на едно лице и документа за учредяване е Учредителен устав, който се сключва в писмена форма. При ООД (Дружество с ограничена отговорност), капиталът принадлежи на две или повече лица, които управляват с общи средства и се сключва Дружествен договор, също задължително е в писмена форма.

За да регистрирате Вашата фирма трябва да изберете наименование и предмет на дейност, адрес на управление ( и евентуално седалище ). Нужни са данните на управителя/ите и да се определи и внесе капитала на дружеството. Минималният капитал за регистриране на ЕООД/ООД е 2 лева.

Цена на пакета: 498 лева.

Цената включва:

 • Консултация със счетоводител;

 • Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните изискуеми заявления;

 • Заверяване подписа на управителя и заплащане на съответните нотариални такси;

 • Откриване на набирателна сметка;

 • Държавни такси и комисионни на банката;

 • Входиране на комплекта документи в Агенция по вписванията;

 • Удостоверение за Актуално състояние.

Събота, 04 Януари 2014 11:13

Регистрация на ЕТ

Регистрация фирма ЕТРегистрация на ЕТ (Едноличен търговец)

Този пакет включва изготвяне и попълване на всички необходими документи за Търговския регистър, плащане на такси (държавни, комисионни на банка, такса нотариус и др.), получаване на удостоверение за актуално състояние и подаване на всички заявление за регистрация на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Регистрирането като едноличен търговец е подходящо за малки фирми, където дейността не е свързана с поемането на големи задължения и няма пряка връзка с големи инвестиции. Едноличният търговец може да извършва всякаква дейност, за която не съществуват ограничения със закон.

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец А1 и това се заявява лично от търговеца. По желание на търговеца, това може да се извърши и от упълномощено от него лице. В посоченото заявление, търговецът е задължен да посочи своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Цена на пакета: 198 лева

Цената включва:

 • Изготвяне на всички необходими документи за вписването на фирмата в Търговския регистър;
 • Попълване на въпросните заявления и документи;
 • Заплащане на всички държавни такси и съответно комисионни на банка;
 • Заверяване подписа на управителя при нотариус и заплащане на таксите;
 • Подаване на комплекта документи в Агенция по вписванията;
 • Получаване на удостоверение за актуално състояние.
Страница 9 от 9

Последни новини

Най-ново от блога

 • Регистрация на фирма - първи стъпки
  Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
  Продължава...
 • ДДС
  Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
  Продължава...

Следете ни във Facebook