Блог

При ситуация на преобразуване на едно търговско дружество чрез отделяне, възникват и някои доста спорни въпроси. В известен смисъл дори се получава противоречие между българското законодателство (Закон за данъка върху добавената стойност) и европейската практика в това отношение.
За да достигнем до яснота по въпросите ще разгледаме предписанията и на Закона за данък върху добавената стойност, и на Съда на Европейския съюз.

Да започнем първо с изясняването на чл. 46, ал.1 от Закона, където са посочени възможните случаи на освободена доставка. Точка 5 от въпросния член цитира, че освободена доставка се явява сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати. Следователно се явява обстоятелството, при което не се облага с ДДС продажбата на дялове. Неизменно с това изяснение на случаите на освободена доставка трябва да свържем и чл. 113, ал. 3, т.2 от същия Закон, където пък е посочено, че фактура не се издава за доставка на финансови услуги по чл. 46. Това обаче не ни дава правото да не включим данъчната основа в дневника за продажбите и съответно – в справка-декларацията за данъка върху добавената стойност. Това е регламентирано и в чл. 119, ал. 1 от ЗДДС, според който за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

Публикувана в Блог

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook