Блог
Петък, 08 Май 2015 12:05

Данъчно и счетоводно третиране на дарение за придобиване на амортизируем актив

Автор: 
Оценете
(4 гласа)

Ако придобием амортизируем актив, част от стойността на който е финансирана със собствени средства, а друга част – с правителствено дарение, то по какъв начин следва да бъде отразено данъчното отчитане на актива. Ще вземем предвид три отделни случая, свързани с дарението, получено за дофинансиране на актива. Първият вариант ще обвържем с данъчното третиране, ако полученото дарение не се възстановява, вторият вариант – ако дарението е възстановимо в следващ отчетен период и третият вариант – ако дарението е получено през следващ отчетен период.

Нека примерът, на който ще се опрем бъде за придобит ДМА, като част от стойността му е собствено финансиране, а друга част - дарение. Годишната счетоводна амортизационна норма за актива е според чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане, а прилаганият метод на амортизация е линейният.

Нека разгледаме най – напред примерът, при който полученото дарение не се възстановява. Счетоводното отчитане за годината, в която е придобит ДМА ще бъде по познатия начин. Амортизируемата стойност е цената на придобиване на актива, с включеното дарение. Начислената амортизация за годината е амортизируемата стойност, умножена по счетоводната амортизационна норма. Съответно счетоводната балансова стойност е амортизируемата стойност, намалена с начислената амортизация. А приходите от финансиране ще бъдат със стойността на дарението, умножена на годишната амортизационна норма.

Според чл .53, ал. 1 от ЗКПО данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени дарения, свързани с актива. Начислената данъчна амортизация ще бъде предвид данъчната амортизируема стойност. Данъчната стойност ще представлява данъчната амортизируема стойност (т.е. стойността без дарението), намалена с начислената данъчна амортизация.

За преобразуването на счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година, следва годишните счетоводни разходи за амортизации да бъдат посочени в Колона А. Увеличения от Част VІ от Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО. В Намаления от част VІ от Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО се посочват годишните данъчни амортизации, а в Колона Б. Намаления от Приложение № 1 от Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО се посочват приходите отчетени по повод  дарение, свързано с данъчен амортзируем актив, т.е. приходите от финансиране.

Вторият вариант, който посочихме е дарението да е възстановимо в следващ отчетен период. За годината, в която е придобит ДМА и счетоводното, и данъчното отчитане са аналогични на описаното по – горе. Ще разгледаме по – обстойно годината, в която дарението е станало възстановимо.

Счетоводното третиране е по същият начин, както и за предходната година, в която е придобит активът. Счетоводната балансова стойност е амортизируемата стойност на актива (сумата, включваща и собственото финансиране, и дарението), намалена с начислените амортизации до момента. Разходите, отчетени във връзка с обстоятелството, че дарението е станало възстановимо са в размер на отчетената амортизация, съответстваща на финансирането.

Опирайки се на чл. 62 от Закона за корпоративното подоходно облагане, стойностите в данъчния амортизационен план се коригират към 01.01 на годината, през която са установени обстоятелствата, налагащи промяната, т.е. възстановяването на дарението. Така в края на годината, през която е възстановено дарението данъчната амортизируема стойност вече ще представлява стойността, включваща собственото финансиране + възстановеното дарение. По реда на чл. 62, ал. 4 от ЗКПО годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни. Това означава, че за годината, през която дарението е възстановено начислената годишна данъчна амортизация ще включва и споменатата разлика, т.е. ще имаме доначислена данъчна амортизация. Балансовата стойност на актива съответно ще представлява данъчна амортизируема стойност (включваща вече и дарението), намалена с начислената данъчна амортизация и за годината, през която е получено дарението, и за тази, през която то е върнато + доначислената данъчна амортизация.

В Декларацията по чл. 92 от ЗКПО в Колона А. Увеличения от част VІ би следвало да нанесем годишните счетоводни разходи за амортизации, а в Колона А. Увеличения от Приложение № 1 – разходите, отчетени по повод  дарение, свързано с данъчен амортзируем актив, т.е. разходите, отчетени във връзка с обстоятелството, че дарението е станало възстановимо.

В Колона Б. Намаления от част VІ на Декларацията по чл. 92 от ЗКПО трябва да бъдат нанесени годишните данъчни амортизации, като в това число се включва и доначислената данъчна амортизация.

Третият вариант, който ще разгледаме е дарението да е получено в следващ отчетен период. В годината, през която е придобит ДМА и в счетоводния, и в данъчния амортизационен план завеждаме актива със стойността, равна на цената на придобиване. Начисляването и на данъчната, и на счетоводната амортизацията става по общия ред и в случая ще бъде еднакво. В годината, в която обаче е получено дарението се извършва преизчисляване на стойността на актива в данъчния амортизационен план.

Данъчната амортизируема стойност ще бъде равна на цената на придобиване, намалена с полученото вече дарение. Начислената данъчна амортизация ще бъде предвид коригираната данъчна амортизируема стойност. Разликата между начислена и призната при данъчно преобразуване данъчна амортизация до датата на получаване на дарението и коригираната данъчна амортизация след като е получено дарението следва да се отнесе към Колона Б. Намаления от част VІ на Декларацията по чл. 92 от ЗКПО за годината, през която е получено дарението.

Полученият приход от финансиране (дарението) се посочва на Колона Б. Намаления от Приложение № 1 от Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО

Прочетена 12056 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:20

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook