Блог
Събота, 16 Май 2015 15:10

Неколкократно разпределяне на дивидент в рамките на една календарна година и обявяването им в Търговския регистър

Автор: 
Оценете
(8 гласа)

Според Закона за корпоративното подоходно облагане не може да се разпределя авансово като дивидент част от печалбата за текущата година. Но ограничението се отнася само за текущата година. Това не означава, че не може да се извърши подобно разпределяне на печалба от минали години като за това трябва да има изготвени решения на Общото събрание на съдружниците и съответно протоколи за тези решения. Разпределението на печалбата от минали години в рамките на текущата годината трябва да не бъде забранено с някоя клауза от Дружествения договор и евентуалното разпределение да не доведе до декапитализиране на дружеството.

Ако съдружниците решат да разпределят печалбата от минали години, трябва да се съобразят и с изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Ако изплащането на дивидент за сума, която е равна или пък надхвърля ограничението от 15 000 лева според посочения Закон, то следва да се извърши по банков път или чрез вноска по сметката. Това е описано и в Указанието (УК – 3 от 04.04.2011г.) на Министерство на финансите относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой, където е цитирано, че чл. 3, ал. 1, т.1 важи и за изплащането на дивиденти. В Указанието е даден и пример за изплащането на дивидент да съдружник на няколко части, но на обща стойност над 15 000 лева, например 30 000 лева. В този случай за всяко от плащанията трябва да има изготвен протокол – решение на съдружниците. Ако плащанията са на стойност например 10 000 лева (или друга сума, ненадхвърляща 15 000 лева), то тогава не следва изплащането на дивидента да попада в ограниченията на Закона, тъй като всяко отделно плащане е въз основа на съответни отделни решения на Общото събрание, въпреки че общата стойност на дивидента е над 15 000 лева.

Във връзка с разпределението на печалбата от минали години през текущата година обаче възниква и друг въпрос. Според Закона за счетоводството дружествата с ограничена отговорност заявяват и представят в Търговския регистър своите годишни финансови отчети до 30 юни на следващата календарна година. С годишните отчети обаче се заявяват и протоколи от Общото събрание на съдружниците, с които те заявяват, че приемат финансовите отчети и баланса. Как обаче би стоял въпросът, ако съдружниците заявят с Протокола, че приемат да не разпределят печалбата, но в по – късен етап, те решат да я разпределят.

Чл. 40, ал. 3 от Закона за счетоводството цитира, че дружествата с ограничена отговорност публикуват освен годишните финансови отчети, също така и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година. А в Търговския закон пък е указано, че именно Общото събрание приема годишния отчет и баланса, както и взима решение за разпределение на печалбата и нейното изплащане.

От всички изброени законови постановления е видно, че при ситуация, в която съдружниците са приели да не разпределят печалбата при решението за приемане на финансовите отчети, но на по – късен етап решат да я разпределят, липсва регламентация или правна норма от закон или пък компетентен орган. Това не задължава дружеството да обявява в Търговския регистър втория протокол, т.е. този, с който е решило да разпределя обявената вече печалба. Предписанията на споменатата вече ал. 3 от чл. 40 на Закона за счетоводството е свързана само със задължението при приемането на финансовите отчети за годината, да бъде отразено в протокола и решението на съдружниците, касаещо печалбата, но не и изискване за повторно обявяване на по-късно решение за разпределение на печалбата. Заради това, нашето мнение по въпроса е, че съответното дружество не е законово задължено да обявява в Търговския регистър решение на общото събрание, отнасящо се само до разпределяне на печалбата.

Прочетена 25171 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:23

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook