Блог
Сряда, 04 Февруари 2015 17:59

Третиране на недвижим имот с двама собственици, дохода от който получава само единия от тях

Автор: 
Оценете
(2 гласа)

В повечето случаи при отдаване под наем на имоти, то те принадлежат на повече от едно лице. Това се води режим на съсобственост. При подобен режим е обичайна практика, съсобствениците на имота да си разпределят наема по техни съображения, а не в зависимост от това кой какъв дял има в собствеността.
Законово ще се опрем на чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, според който всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Ползите от вещта в конкретния случай са наемите.

Ако предположим, че наемът се получава от единия собственик и за това съответно са налични нужните писмени споразумения, то това не освобождава другият собственик от подаването на декларация и внасянето на данък, т.е. не следва заключението, че само единият собственик е получил доход от наем. Чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е законовото основание за това твърдение. Според него доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.

Възможно е при двама собственици например, единият от тях да предостави своята част от дохода на другия собственик, като за това се сключи писмено споразумение. В такъв случай би следвало частта, която по принцип му принадлежи да се декларира по познатия начин като доход от наем с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а частта, която е получил от другия съсобственик да се третира като дарение. Дарението според Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се регламентира като доход и затова не подлежи на облагане според същия закон. Според Закона за местните данъци и такси обаче (чл. 49, ал. 3), при безвъзмездно придобиване на имущество, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

При другият собственик, т.е. този, който е предоставил своята част от наема, също е наложително деклариране с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на неговия дял. Въпреки че реално той не е получил своя дял, законът казва, че доходът се смята за придобит от лицето и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането е получено от трето лице.

Ако във сключеното споразумение между собствениците е уговорено първата година, доходът да получава единият собственик, а втората година – другият, то тогава вече говорим за заем, а не за дарение. В такъв случай, през първата година, когато доходът получава единият собственик, то той декларира своята част от дохода като получен доход от наем, а другата част до пълния размер на наема – като заем. За декларирането на заема са изискванията на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.

През втората година, когато доходът ще получава вторият собственик, ще се получи издължаване на получения заем от първия собственик. Тогава е необходимо и двамата собственици да декларират дохода от наем, който се равнява на дяловете им и в двете години.
Ако възникне ситуация, при която единият от двама собственици не знае за получаване на полагащ му се доход от наем и този доход да го получава другият собственик, то тогава деклариране на дохода следва да направи само този от тях, който реално го получава. Вторият собственик при подобен случай може да потърси правата си и да подаде иск, като законово се опре на чл. 30, ал. 3 о Закона за собствеността според който всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си.

Прочетена 9216 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:30

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook