Блог
Сряда, 06 Май 2015 10:00

Регистрация на фирма - ЕООД или ООД с електронен подпис

Автор: 
Оценете
(30 гласа)

Електронен подпис

Регистрацията на фирма, независимо каква ще бъде правната й форма, трябва да започва най – напред със закупуване на електронен подпис. Електронният подпис се явява неизменен помощник и заместител на дългото чакане на гишетата за подаване на документите за регстрация на Вашата фирма. Трите най – големи доставчика на услгата електронен подпис са "Информационно обслужване" АД, "Банксервиз" АД и "Инфонотари" ЕАД. Цената на електронния подпис винаги е една и съща.

Електронният подпис ще Ви спести освен много ценно време, също така е доста разходи. Ако решите да подавате документите си за регистрацията на фирма на ръка, държавната такса ще Ви струва 110 лв. Ако обаче решите да направите това онлайн с Вашия електронен подпис, държавната такса Ви се намаля наполовина, т.е. – 55 лв.

Да предположим, че сте решили да си закупите електронен подпис. В такъв случай много важно е да знаете, че той задължително трябва да бъде личен ( т.е. на физическо лице). Ако Вашата фирма ще бъде ЕООД, то подписът съответно ще бъде на собственика, който се явява и в качеството на управител на фирмата. Ако обаче Вашата фирма ще бъде ООД и има повече от един управител, то тогава електронният подпис трябва да бъде на този управител, който ще подава всички документи по регистрацията.

Документи за учредяване на ЕООД/ООД

Следващата стъпка, която трябва да предприемете след като вече притежавате електронен подпис е да попълните Вашето заявление. Попълването на товя заявление обаче е неизменно свързано с няколко документа, които трябва предварително да сте подготвили.

Първият от тях е Учредителният акт за фирма с правна форма ЕООД (можете да изтеглите Учедителния акт от ТУК) или Дружественият договор съответно за ООД (Дружествения договор изтеглете от ТУК). В Учредителният акт / Дружественият договор се вписва основната информация, касаеща фирмата, която ще се учреди. Това са наименованието на фирмата, адресът й на управление, както и този за кореспонденция, основният предмет на дейност, размерът на капитала и т.н.

Ако Вашата фирма ще бъде със статут ЕООД, веднага след подписването на  Учредителният акт следва да бъде подписано и Решението на едноличния собственик на капитала (образец за попълване можете да изтеглите от ТУК), а ако статутът на фирмата е ООД след подписването на Дружествения договор предстои съставяне на Протокол от Общото събрание на съдружниците (Протокола изтеглете от ТУК). С два документа, съответо за ЕООД и за ООД, се декларират решенията, които са взети във връзка с учредяването на дружеството. Например решения за името на фирмата, за предмета на дейност и т.н.

            Следващият документ, който е задължителен за регистрацията на Вашата фирма е попълването на Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя. Този документ е един и същи и за ЕООД, и за ООД с тази разлика, че при фирма ЕООД се попълва само един път от управителя, докато при фирма ООД, ако има повече от един управител, следва да се попълни по отделно от всеки един от тях. С тази декларация – образец се декларира съгласието на управителя/ите да бъде/ат избран/и като такъв/ива и съдържа образец от самърочния/ите му/им подпис/и. Задължителна е нотариалната заверка на цитирания документ. Образец за попълване можете да изтеглите от ТУК.

         Следващият документ, който трябва до попълните, след като сте подготвили изброените по – горе е Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър. С тази декларация управителят декларира истинността на заявените от него обстоятелства и приамането на представените за обявяване актове. При регистрация на ООД и наличие на повече от един управител, декларацията се попълва НЕ от всички, а само от този от тях, който ще бъде заявител на документите. Образец за попълване на декларацията можете да изтеглите от ТУК.

         Друга декларация, която трябва да бъде попълнена е Декларация по чл. 141, ал. 8 от Закона за Търговския регистър. За ЕООД тя се попълва от управителя, а за ООД, при повече от един управител, всеки един от тях е длъжен да я попълни. С цитираната декларация управителят/ите заявяват, че преди това не е/са бил/и обявяван/и в в несъстоятелност. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ЗТР можете да изтеглите от ТУК.

       Декларация по чл. 142 от  Закона за Търговския регистър е последният от документите, които Вие самостоятелно трябва да попълните. В тази декларация управителят/ите декларира/т, че няма да извършва/т без съгласието на дружеството от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва/т в други дружества или да заема/т ръководна длъжност в други дружества. При фирма със статут на ООД се попълва от всички управители на дружеството. Образец за попълване можете да изтеглите от ТУК.

            Освен описаните по – горе документи, при подаването на онлайн заявлението трябва задължително да приложите и още два документа. Единия е Документ за внесен капитал, който се издава от съответната банка, където сте внесли учредителния капитал. Ако Вашата фирма е ООД, то тогава трябва да приложите Документ за внесен капитал от всеки един управител. Другият е Документ за платена държавна такса, който също са издава от съответната банка. Тук отново ще Ви наблегнем на момента, че ако притежавате вече електронен подпис ще платите половината от сумата за държавната такса – т.е. 55 лв., а не 110 лв.

 

Попълване на онлайн заявление

            След подготвянето на изброените документи, вече може да пристъпим към съществената част, а именно попълването на онлайн заявлението. За целта трябва да влезете на сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията www.brra.bg

На менюто в горния десен ъгъл „Използвайте електронните услуги” трябва да влезете в подменю „Подаване на заявление по образец”. Отваря Ви се прозорец, в който трябва да въведете ЕИК, да изберете заявлението, което ще подавате и да конкретизирате за какво е точно. В полето на ЕИК не трябва да вписвате нищо, тъй като реално Вашата фирма все още не е регистрирана и съответно няма ЕИК. Образецът, който трябва да изберете, че ще подавате е А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Най – отдолу трябва да отбележите, че заявлението се падава за първоначално вписване. Със „Запиши и продължи” минавате на следващата стъпка.

Следващата стъпка е озаглавена „Данни на заявителя”. Тук се попълват данните на управителя на фирмата, а най – отдолу на стъпката в „Качество на заявителя” трябва да отметнете „Търговец”. Ако фирмата е ООД и има повече от един управител, се попълват данните на този от тях, който притежава електронния подпис и съответно ще бъде заявител на документите. След като сте попълнили всичко тук може да продължите към следващата стъпка – „Основни обстоятелства 1”.

Най – напред трябва да попълните името на фирмата на кирилица като обаче НЕ пишете правната форма на Вашата фирма, т.е. не изписвате ЕООД/ООД. След това следва да попълните името на фирмата, но на латиница и тук трябва да впишете правната форма.  В полетата по – надолу трябва да попълните адреса на управление на фирмата и адреса за кореспонденция с НАП, който трябва да бъде същия. На предмет на дейност изписвате същият този предмет на дейност, който сте вписали вече в Учредителния акт/Дружествения договор. Полето „Основна дейност по КИД” не е задължително за попълване. За преминаване на следваща стъпка отметнете „Запиши и продължи”.

Следващата стъпка е озаглавена „Оосновни обстоятелства2”. Ако Вашата фирма е ЕООД, в прозореца, който Ви се отваря попълвате само точка 7, т.е. това са името на управителя на фирмата и неговото ЕГН. Не попълвате точки 11, 16 и 17 за фирма ЕООД. Ако фирмата обаче е ООД, попълвате освен точка 7, също и точка 11.  В точка 7, ако има повече от един управител с бутона „Добави управител” можете да добавите още полета, в които да впишете данните на всички управители. В точка 11 вписвате начин на представляване на дружеството, т.е. дали е заедно от всички управители, дали и поотделно или по друг начин. Със „Запиши и продължи” преминавате на следваща стъпка.

В стъпка „Оосновни обстоятелства3” ако Вашата фирма е ЕООД трябва да попълните само точка 23 „Едноличен собственик на капитала.” – вписвате името, ЕГН-то на управителя и държавата. Ако фирмата е ООД попълвате само точка 19 „Съдружници”. С бутона „Добави съдружник” можете да добавите още полета, в които да впишете всички съдружници. И при регистрация на ЕООД, и при ООД точки 24 и точка 27 не се попълват при първоначална регстрация, т.е. оставяте ги празни. Можете да преминете на следваща стъпка със „Запиши и продължи”.

В следващата стъпка, „Капитал”, вписвате размера на капитала в точка 31 и същата стойност вписвате и в точка 32, тъй като стойността на капитала от точка 31 всъщност е внесения капитал. Точка 33 се попълва, само ако имате и непарични вноски. За преминаване на следваща стъпка отметнете „Запиши и продължи”.

„Приложения” е последната стъпка, в която попълвате и прикачвате документи. Най – напред отметнете полето, че сте съгласни да получите отказ по електронен път и въведете валиден имейл адрес, на който евентуално да получите въпросния отказ. На „Адрес на територията на страната” попълнете седалището и адреса на управление на фирмата или можете да маркирате бутона „Извлечи адрес на управление на търговеца” и адресът, попълнен в стъпка „Основни обстоятелства 1” автоматично ще се прехвърли и тук. Следва да приложите всички документи, които сте подготвили още в началото. Това са Учредителният акт/Дружественият договор, Решението на едноличния собственик на капитала/Протокола от Общото събрание на съдружниците, Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя, Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, Декларация по чл. 141, ал. 8 от Закона за Търговския регистър, Декларация по чл. 142 от  Закона за Търговския регистър, Документ за внесен капитал и Документ за платена държавна такса. На „Описание. Приложения” с падащото меню можете да изберете част от документите, които прилагате. Казваме част, тъй като не всички фигурират в там. В списъка ще намерите Учредителният акт/Дружественият договор, Протокол от редовно/извънредно общо събрание, Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя, Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, Документ за внесен капитал и Документ за платена държавна такса. Имайте предвид, че Декларацията по чл. 13, ал. 4 там е озаглавена като Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. Избирате например Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, с бутона „Прикачи” прикачвате Учредителният акт/Дружествения договор и накрая с иконата на дискетата запаметявате прикаченото. Повтаряте тези действия за всеки един документ, който трябва да прикачите.

Има и няколко документа, които няма да намерите в списъка с падащото меню. Това са  Решението на едноличния собственик на капитала, Декларацията по чл. 141, ал. 8 от ЗТР и Декларация по чл. 142 от ЗТР. Затова, когато стигнете до тяхното прикачване, изберете от падащото меню опцията „Друг:”, след това в полето „Наименование” напишете собственоръчно името на документа, който прикачвате и прикачете документа по същата процедура, упомената по – горе.  Напомняме Ви, че ако Вашата фирма е ООД и има повече от един управител трябва Нотариално завереното съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя, Декларацията по чл. 141, ал. 8 от ЗТР, Декларацията по чл. 142 от ЗТР и Документа за внесен капитал да прикачите за всеки един от управителите.

Накрай след като сте прикачили всички документи, маркирайте „Запиши и продължи” и ще Ви прехвърли в последната стъпка. В нея виждате в обощен вид цялата въведена до момента информация по всяка една от стъпките. С бутона „Подписване” Вие подписвате електронно онлайн заявлението и го изпращате.

Прочетена 38867 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:34

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook