Блог
Събота, 18 Април 2015 11:00

Продажба на дялове при преобразуване на търговско дружество чрез отделяне

Автор: 
Оценете
(2 гласа)

При ситуация на преобразуване на едно търговско дружество чрез отделяне, възникват и някои доста спорни въпроси. В известен смисъл дори се получава противоречие между българското законодателство (Закон за данъка върху добавената стойност) и европейската практика в това отношение.
За да достигнем до яснота по въпросите ще разгледаме предписанията и на Закона за данък върху добавената стойност, и на Съда на Европейския съюз.

Да започнем първо с изясняването на чл. 46, ал.1 от Закона, където са посочени възможните случаи на освободена доставка. Точка 5 от въпросния член цитира, че освободена доставка се явява сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати. Следователно се явява обстоятелството, при което не се облага с ДДС продажбата на дялове. Неизменно с това изяснение на случаите на освободена доставка трябва да свържем и чл. 113, ал. 3, т.2 от същия Закон, където пък е посочено, че фактура не се издава за доставка на финансови услуги по чл. 46. Това обаче не ни дава правото да не включим данъчната основа в дневника за продажбите и съответно – в справка-декларацията за данъка върху добавената стойност. Това е регламентирано и в чл. 119, ал. 1 от ЗДДС, според който за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

При една извършена продажба на дялове не следва да се породи необходимост от корекция на ползван данъчен кредит. Това обстоятелство се явява именно заради коментираните по – горе прехвърлени дялове, за които не се упражнява право на данъчен кредит. Подобни корекции не се извършват според чл. 80, ал. 1, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност, когато са спазени изискванията на чл. 10 от същия Закон. В чл. 10 са изброени случаите на липса на доставки и един такъв е при преобразуване на търговско дружество по реда на глава 16 от Търговския Закон.
Тук се явява обаче и предписанието на Съда на Европейския съюз, според който не във всички случаи сделките с акции или дружествени дялове биха попаднали извън приложното поле на данък добавена стойност. Това е конкретизирано в Решението по Дело С-29/08 от 29 октомври 2009г. В точка 31 от въпросното Решение се цитира, че сделките, свързани с дружествени дялове или акции следва да се облагат с данък върху добавената стойност, когато са извършени в рамките на търговска дейност по договаряне с ценни книжа или с цел осъществяване на пряка или непряка намеса в управлението на дружествата, в които е придобито участие, или когато представляват пряко, постоянно и необходимо продължение на облагаемата дейност. Такава намеса би се явила например предоставянето на определен вид услуги за въпросното дружество – например административни или пък търговски услуги.

В заключение можем да кажем, че при една евентуална продажба на дялове законното и правилно тълкуване на облагането или пък не с данък върху добавена стойност трябва да се опре на конкретната ситуация и обстоятелствата, довели до нея.

Прочетена 5635 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:38

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook