Блог
Събота, 30 Май 2015 19:10

Погасителната давност по Закона за задълженията и договорите

Автор: 
Оценете
(24 гласа)

Сроковете за погасителната давност - общата по чл. 110 от ЗЗД и съкратената по чл. 111 от ЗЗД не могат да бъдат намалявани, нито продължавани по решение на страните. Изрично в чл. 113 о т ЗЗД е записано, че е недействително съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказът от давност, преди тя да е изтекла. Погасителната давност е възможността на задълженото лице да се противопостави на иска на кредитора и на принудителното изпълнение чрез възражение за изтекла погасителна давност. Правото да се позове на погасителната давност може да се упражни само в съдебно производство. Извънсъдебно изявление за изтекла погасителна давност може да се направи, но то няма правен ефект, а по-скоро може да възпре кредитора да предяви иска си и да се натовари с разноски, след като е изправен пред опасността да бъде отхвърлен иска му. Правно значение за прекъсване на погасителната давност имат действията на кредитора, предприети по съдебен ред. Действия като писма и покани (било то и нотариални) до длъжника не прекъсват погасителната давност. Ако обаче от длъжника се върне отговор, подписан от оторизирано лице - управителят на дружеството, изпълнителният директор, че признават напълно размера на дълга - лихви и главници това изявление води до прекъсване на давността, тъй като представлява признание на вземането (чл. 116, б. ”а” от ЗЗД).

Пример: Задължението за плащане на наема за месец 04.2008 г., което е било изискуемо към 09.05.2008 г. си е налице и към 01.08.2011 г., но на 09.05.2011 г. е изтекъл тригодишният давностен срок, съгласно чл. 111, б. ”в” от ЗЗД. Наемодателят има правото да предяви иска си пред съда на 01.08.2011 г., но наемателят е възможно да възрази като се позове на изтеклата тригодишна давност. Покритото с давност вземане е лишено от съдебна защита и принудително изпълнение. В този случай иска ще бъде отхвърлен като неоснователен.

Давността не се прилага служебно.Това означава, че съдът не следи дали предявеното за защита право е погасено по давност. Длъжникът трябва да направи възражение за изтекла погасителна давност. И ако това не бъде направено от него, а искът е основателен и доказан, то в този случай съдът ще уважи претенцията на ищеца. Възражението за изтекла погасителна давност от длъжника трябва да се направи с отговора на исковата молба в срока по чл. 131 от Граждански процесуален кодекс (ГПК). Ако не направи възражение за изтекла погасителна давност именно в този срок с писмения отговор на исковата молба, ответникът губи това право да направи възражението по-късно.

Погасителната давност започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗЗД. Изискуемостта настъпва на датата на падежа, т.е. на датата, на която е уговорено да се изпълни задължението. Преди датата на падежа задължението не е изискуемо и следователно не тече погасителна давност.

При искове за неустойка за забава давностният срок започва да тече от последния ден, за който се начислява неустойката (чл. 114, ал. 4 от ЗЗД). Ако неустойката е определена да се изчисли до определен ден или за определен срок, то тогава за тази неустойка ще тече погасителна давност, защото размерът й ще бъде точно определен до фиксирана дата. И от тази дата ще тече погасителната давност. Ако обаче, както е в по-голямата част от договорите -неустойката се уговаря без краен срок, то тогава от текста на чл. 114, ал. 4 от ЗЗД следва заключението, че за този вид неустойки вземането не може да се покрие с давност. Тук има становище, че ако неустойката е уговорена в процент на всеки ден забава, то погасителната давност тече от всеки отделен ден, защото неустойката е дължима за всеки ден. Въпреки това становище - текстът на чл. 114, ал. 4 от ЗЗД крие рискове да не бъде призната погасителната давност за неустойките.

В ЗЗД са определени два типа давност. Така наречената обща погасителна давност по чл. 110 от ЗЗД е петгодишна. Съгласно чл. 110 от ЗЗД с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.

Вчл. 111 от ЗЗД е посочена тригодишна давност за вземания за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност, вземания за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор и  вземания за наем, за лихви и за други периодични плащания

Когато давността бъде прекъсната поради предявен иск и искът бъде уважен с влязло в сила решение, то тогава винаги давността се трансформира в петгодишна погасителна давност.

Пример: Ако е предявен иск за неплатен наем, за което вземане погасителната давност е три години и са изтекли до завеждане на иска две години и 11 месеца, то ако съдът уважи иска и е налице влязло в сила решение ще тече петгодишна погасителна давност, считано от датата на влизане в сила на решението.

Прочетена 48587 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:42

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook