Блог
Петък, 12 Юни 2015 10:00

Третиране на бракуването на активи по ЗДДС

Автор: 
Оценете
(7 гласа)

Бракуването на стоки не се явява данъчно събитие за целите на ДДС. При определени обстоятелства за регистрираните лица съществува задължение за начисляване на данък при бракуване на стоки. Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки (вкл. и ДМА), при бракуване на стоките начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
Въпросната корекция се осъществява посредством начисляване на ДДС. Важно е да се подчертае, че същата се извършва само ако е налице приспаднат данъчен кредит за бракувания актив. В противен случай бракуването на съответната стока не влече след себе си никакви последствия от гледна точка на ЗДДС.

Наличието в ЗДДС на изискването за подобни корекции на приспаднатия данъчен кредит за бракуваните стоки може да бъде обяснено с обстоятелството, че регистрираното лице е лишено от възможността да извършва облагаеми доставки с бракуваните стоки и няма да начислява ДДС за тях. Поради което законът приема, че то няма и право на приспадане на данъчен кредит за стоките. Понеже правото е вече упражнено, налага се извършването на въпросната корекция.

Корекцията на ползван данъчен кредит за бракувани стоки се извършва посредством начисляване на ДДС в размер на приспаднатия данъчен кредит, в данъчния период, през който е извършено бракуването.

Когато обаче става въпрос за стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, корекцията засяга само част от размера на ползвания за тях данъчен кредит. В такива случаи тя се извършва по съответната от двете формули по чл. 79, ал. 6 от ЗДДС, в зависимост от това дали става въпрос за недвижима вещ или за друга стока. При корекциите, отнасящи се до дълготрайните активи, от значение е броят на годините, в които преди извършване на бракуването активът е използван за извършване на доставки, даващи право на данъчен кредит.

 За да се извърши корекцията е нужно съставяне на протокол. Същият се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който е бракувана стоката, и се отразява в дневника за продажбите и справката-декларация за ДДС за този данъчен период.

 Протоколът по трябва да има следните реквизити:
 - номер и дата;
 - име и ДДС идентификационен номер на лицето, извършващо корекцията;
 - описание на стоката (ДМА) – описва се офис оборудването;
 - основание за извършване на корекцията – бракуване на ДМА, за които е приспаднат данъчен кредит;
 - размер на ползвания данъчен кредит;
 - брой години;
 - размер на дължимия данък;

 Случаи, при които не се правят корекции на ползван данъчен кредит при бракуване на активи:

1. Ако са изминали 5 години, а за недвижимите имоти – 20 години, от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за актива.
2. Брак, причинен от непреодолима сила.
3. Брак, породен от аварии или катастрофи.
4. Технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност. Тук става въпрос за брак, произхождащ от самата технология в производството.
5. Брак на ДМА по смисъла на ЗСч, но само когато към момента на бракуване балансовата стойност на ДМА е по-ниска от 10% спрямо неговата отчетна стойност.
6. Брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.

Прочетена 31657 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:55

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook