Блог
Неделя, 12 Април 2015 10:20

Безработица

Автор: 
Оценете
(2 гласа)

В тази статия ще отговорим на няколко важни въпроса, засягащи безработицата или по – точно, засягащи обезщетенията при безработица.

Кои лица и кога имат право на обезщетение при безработица?

Такова право имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко девет месеца през последните петнадесет месеца преди прекратяване на осигуряването ( чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване ). Освен това обаче лицата трябва да отговарят на още три допълнителни условия. Първото е да имат регистрация като безработни в Агенция по заетостта. Второто условие се отнася до правото на пенсия или до това да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране. Третото, на което трябва да отговарят лицата е да не упражняват дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Трябва да отбележим, че за придобиване право на парично  обезщетение за безработица се зачита и времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане; на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, както и на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

Въз основа на заявление до териториално поделение на Националния осигурителен институт, се отпуска паричното обещетение за безработица. В срок от 3 месеца от прекратяването на трудовото правоотношение, следва да се направят регистрацията и подаването на заявлението. Ако не се направи в този срок, то на лицето се отпуска парично обезщетение за периода, който остава от датата на подаване на документите. Това означава, че се губи периода, през който не е било подадено съответното заявление.

Безработното лице с придобито право на парично обещетение за безработица трябва да представи писмена декларация в Дирекция Бюро по труда. В тази декларация лицето заявява, че активно търси работа и че е на разположение, когато Бюрото по труда му предложи подходяща работа, то да започне същата такава. Когато работата съответства на образованието и квалификацията на лицето, на здравословното му състояние, възрастта и полът и когато се намира в същото населено място или до 30 км. извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, то тази работа се счита за подходяща.

Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица на безработните лица?

Размерът е 60 на сто от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, които предхождат месеца на прекратяване на осигуряването.  Трябва да се има предвид и това, че обезщетението за безработица не може да бъде по-малко от минималния дневен размер – 7.20 лв. Това е предвидено в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012г., като всяка година минималният дневен размер се определя от този въпросния закон. Паричното обезщетение за безработица се изплаща за работни дни. Затова трябва да се знае и по какъв точно начин се изчислява месечния размер на обезщетението. Чл. 54б, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване гласи, че се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася. Паричните обещетения се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат.

Какъв е периодътза получаване на парично обезщетение за безработица?

Правото на парично обещетение се изплащав зависимост от продължителността на осигурителния стаж на лицето, за период, както следва:

 • при осигурителен стаж до 3 години – парично обещетение за 4 месеца;

 • при осигурителен стаж от 3 до 5 години – за 6 месеца;

 • при осигурителен стаж от 5 до 10 години – за 8 месеца;

 • при осигурителен стаж от 10 до 15 години – за 9 месеца;

 • при осигурителен стаж от 15 до 20 години – за 10 месеца;

 • при осигурителен стаж от 20 до 25 години – за 11 месеца;

 • при осигурителен стаж над 25 години – за 12 месеца.

Минималниятразмер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца се получава и когато:

 • - правоотношенията на безработните лицаса били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение;

 • - правото на парично обезщетение за безработица е придобито преди изтичането на три години от датата на предходното отпускане на обезщетение за безработица.

Прекратяване на изплащането на паричното обещетение за безработица се предприема, когато безработното лице започне да упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване, когато лицето прекрати регистрацията си в Дирекция Бюро по труда, когато лицето подлежи на отпускане на пенсия или при смърт на безработното лице.

 Всички процедури по отпускането, изменянето, отказването, спирането, прекратяването и възобновяването на паричните обезщетения стават с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Прочетена 8451 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:51

Последни новини

Най-ново от блога

 • Регистрация на фирма - първи стъпки
  Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
  Продължава...
 • ДДС
  Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
  Продължава...

Следете ни във Facebook